శివ తాండవ స్తోత్రమ్

శివుడు తాండవ నృత్యం చేస్తున్న సమయంలో శివుని స్తుతించే స్తోత్రమే శివ తాండవ స్తోత్రము. పరమ శివుడు రుద్రుని అవతారములో దుష్ట రాక్షసులను అంతమొందించిన తరువాత ఆనందముతో నృత్యం చేస్తాడు.

శివ తాండవ స్తోత్రమ్

జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహపావిత స్థలే |

గలేవలంబ్య లంబితాం భజంగ తుంగ మాలికామ్ |

డ మడ్ద మడ్ద మడ్ద మన్నినాద వడ్డ మర్వయం

చకార చండ తాండ వంత నోతున శ్శివ శ్శివమ్  || 1 

జటాకటా హసంభ్ర మభ్ర మన్నిలింపనిర్ ఝరీ |

విలోలలవీ చివల్లరీ విరాజమాన మూర్దవి |

దఘద్ద గద్ద గజ్జ్వలల్ల లాటపట్ట పావకే |

కిశోర చంద్ర శేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ ||  2

photo 2 1
“ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)

నేను రచించిన ఈ  పుస్తకము యొక్క విశేషముల కొఱకు, పుస్తకమును కొనడానికి బుక్ ఫోటో పై క్లిక్ చెయ్యండి. వెల రు. 400/-

లేదా

పుస్తకమును అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయుటకు ఈ లింకు పై క్లిక్ చెయ్యండి. https://www.amazon.in/dp/B0CTSP19X3?ref=myi_title_dp

ధరాధరేంద్ర నందినీ విలాసబంధ బంధుర |

స్ఫురద్ద్రు గంత సంత తిప్రమోద మానమానసే |

కృపాక టాక్ష ధోరణీ నిరుద్ద దుర్ద రావతి  |

క్వచిద్ద గంబరే మనో వినోద మేతు వస్తుని ||  3

జటాభజంగ పింగళస్ఫుర త్ఫణామణి ప్రభా |

కదంబకుంకు మద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే |

మదాంధ సింధురస్ఫు రాత్త్వగుత్తరీ యమేదురే |

మనో వినోద మద్భుతం బిభర్తు భూత భర్తరి ||  4                

సహస్రలోచన ప్రభ్రుత్య శేషలేఖ శేఖర  |

ప్రసూన ధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రి పీటభూః |

భుజంగ రాజమాలయా నిబద్ద జాటజూటకః |

శ్రియై చిరాయ జాయతాం చసోర బంధు శేఖరః || 5

లలాటచ త్వర జ్వలద్ద నంజయస్ఫు లింగభా |

నిపీత పంచ సాయకం నమన్ని లింపనాయకం |

సుధామయూఖలే ఖయా విరాజమాన శేఖరం |

మహాక పాలిసంపదే శిరో జటాల మస్తునః || 6

కరాలఫాల పట్టి కాధ గద్ద గద్ద గజ్జ్వల |

ద్ద నంజయాధ రీకృత ప్రచండ పంచ సాయకే  |

ధరా ధరేంద్ర నందినీకుచాగ్ర చిత్ర పత్రిక  |

ప్రకల్ప నైక శిల్పిని లోచనే మతిర్మమ ||  7

నవీన మేఘమండలీ నిరుద్ద దుర్ద రస్ఫుర |

త్కు హూని శీధినీ తమః ప్రబంధ బంధు కందరః |

కళానిదాన బంధురు శ్శ్రియం జగద్దురం ధరః |

నిలింపనిర్ఘరీ ధరస్త నోతు కృత్తి సింధురః || 8    

ప్రఫుల్ల నీలపంకజ ప్రపంచ కాలిమ ప్రభా |

విలంబి కంట కండలీ రుచి ప్రబద్ద కంధరం |

స్మరచ్చిదం పురచ్చి దంభ వచ్చిదం మఖచ్చిదం |

గజచ్చి దాంధ కచ్చిదంత మంత కచ్చిదంభజే || 9

ఈ స్తోత్రములను కూడా చదవండి

అఖర్వ సర్వమంగళాక ళాక దంబ మంజరీ |

రసప్రవాహమాధురీ విజ్రుంభణా మధువ్రతమ్ |

స్మరాంతకం పురాంత కంభ వాంతకం మఖాంతకం |

గజాంత కాంధ కాంత కంత మంత కాంతకం భజే | 10

జయత్వ దభ్ర విభ్ర మభ్ర మద్భు జంగనిః శ్వస |

ద్వినిర్గ త్కర  మస్ఫురత్క రాళ ఫాల హవ్యవాట్ |

ధమిద్ద మిద్ద మిద్ద్వ నన్మ్ర దంగ తుంగ మంగళ |

ధ్వనిక్రమ మప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః ||  11

దృషద్వి చిత్ర తల్పయోర్భు జంగ మౌక్తిక స్రజో |

ర్గరిష్ట రత్నలోష్టయోస్సు హృద్వి పక్ష పక్షయోః |

తృణార వించ చక్షుషోః ప్రజామహీమహేంద్రయో |

స్సమం ప్రవర్తయ న్మనః కదా సదాశివం భజే || 12

కదా నిలింప నిర్జరీ నికుంజ కోటరే వస |

న్వివిక్త దుర్మతి స్సదా శిరః స్థ మంజలిం వహ |

న్విముక్తలో లలోచనో లలాట ఫాలలగ్నక |

శ్శివేతి మంత్ర ముచ్చర న్సదా సుఖీ భవామ్యహమ్ || 13

ఇమంహి నిత్యమేవ యుక్త ముత్త మోత్త మం స్తవం |

పట న్స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ద మేతి సంతతమ్ |

హరే గురౌ సుభక్తి మాశుయాతి నాన్యధా గతిం |

విమోహనంహి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్ || 14

పూజావ సాన సమయే దశవక్త్ర గీతం |

య శ్శంభు పూజన మిదం పటతి ప్రదోషే |

తస్య స్థిరాం రధ గజేంద్ర తురంగ యుక్తాం |

లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః  || 15

                          ఇతి శివ తాండవ స్తోత్రమ్  

ఈ పేజీలు  కూడా చదవండి