Sri Suktam

[taxopress_postterms id=”1″]

Sri Suktam is a hymn present in Rig Veda. And it is chanted in praise of Sri Maha Lakshmi devi to beget wealth and happiness.

Sri Suktam

OM hiraNyavarNAM hariNIM suvarNarajatasrajAm caMdrAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavEdO ma Avaha tAM ma Avaha jAtavEdO lakShmImanapagAminIm |
yasyAM hiraNyaM viMdEyaM gAmaSvaM puruShAnaham ||
aSvapUrvAM rathamadhyAM hastinAda-prabOdhinIm |
SriyaM dEvImupahvayE SrIrmA dEvIrjuShatAm ||
kAM sOsmitAM hiraNyaprAkAraamArdrAM jvalaMtIM tRuptAM tarpayaMtIm |
padmE sthitAM padmavarNAM tAmihOpahvayE Sriyam ||
caMdrAM praBAsAM yaSasA jvalaMtIM SriyaM lOkE dEvajuShTAmudArAm |
tAM padminImIM SaraNamahaM prapadyE^^ ~lakShmIrmE naSyatAM tvAM vRuNE ||

AdityavarNE tapasO^^ ~ dhijAtO vanaspatistava vRukShO^^ ~ tha bilvaH |
tasya PalAni tapasAnudaMtu mAyAMtarAyASca bAhyA alakShmIH ||
upaitu mAM dEvasaKaH kIrtiSca maNinA saha |
prAdurBUtO^^ u smi rAShTrE^^ u smin kIrtimRuddhiM dadAdu mE ||
kShutpipAsAmalAM jyEShThAmalakShIM nASayAmyaham |
aBUtimasamRuddhiM ca sarvAM nirNuda mE gRuhAt ||
gaMdhadvArAM durAdharShAM nityapuShTAM karIShiNIm |
ISvarIg^m sarvaBUtAnAM tAmihOpahvayE Sriyam ||
manasaH kAmamAkUtiM vAcaH satyamaSImahi |
paSUnAM rUpamanyasya mayi SrIH SrayatAM yaSaH ||

ALSO READ

kardamEna prajABUtA mayi saMBava kardama |
SriyaM vAsaya mE kulE mAtaraM padmamAlinIm ||
ApaH sRujaMtu snigdAni ciklIta vasa mE gRuhE |
ni ca dEvIM mAtaraM SriyaM vAsaya mE kulE ||
ArdrAM puShkariNIM puShTiM piMgaLAM padmamAlinIm |
caMdrAM hiraNmayIM-lakShmIM jAta vEdO ma Avaha ||
ArdrAM yaH kariNIM yaShTiM suvarNAm hEmamAlinIm |
sUryAM hiraNmayIM lakShmIM jAtavadO ma Avaha ||
tAM ma Avaha jAtavEdO lakShImanapagAminIm |
yasyAM hiraNyaM praBUtaM gAvO dAsyO^^ ~SvAn, viMdEyaM puruShAnaham ||
yaSSuciH prayatO BUtvA juhuyA-dAjya-manvaham |
SriyaH paMcadaSarcaM ca SrI kAmassatataM japEt ||
AnaMdaH kardamaScaiva ciklIta iti viSrutAH |
RuShayastE trayaH prOktA svayaM SrIrEva dEvatA ||
padmAnanE padma UrU padmAkShI padmasaMBavE |
tvaM mAM Bajasva padmA q kShI yE q na sauKyaM-laBAmyaham ||

aSvadAyI ca gOdAyI dhanadAyI mahAdhanE |
dhanaM mE juShatAM dEvI sarvakAmAMSca dEhimE ||
putrapautra dhanaM dhAnyaM hastyaSvAdigavE ratham |
prajAnAM Bavasi mAtA AyuShmaMtaM karOtu mAm ||
dhana-magni-rdhanaM-vAyu-rdhanaM sUryO dhanaM-vasuH |
dhanamiMdrO bRuhaspati-rvaruNaM dhanamaSnutE ||
caMdrABAM-lakShmImISAnAM sUryABAM SriyamISvarIm |
caMdra sUryAgni varNABAM SrI mahAlakShmI-mupAsmahE ||
vainatEya sOmaM piba sOmaM pibatu vRutrahA |
sOmaM dhanasya sOminO mahyaM dadAtu sOminaH ||

na krOdhO na ca mAtsaryaM na lOBO nASuBA matiH |
BavaMti kRuta puNyAnAM BaktAnAM SrI sUktaM japEtsadA ||
varShaMtu tE viBAvari divO aBrasya vidyutaH |
rOhaMtu sarvabIjAnyava brahma dviShO jahi ||
padmapriyE padmini padmahastE padmAlayE padma-daLAyatAkShi |
viSvapriyE viShNu manOnukUlE tvatpAdapadmaM mayi sannidhatsva ||

Watch my Videos on YouTube channel

yA sA padmAsanasthA vipulakaTitaTI padmapatrAyatAkShI |
gaMBIrA vartanABiH stanaBaranamitA SuBra vastOttarIyA ||
lakShmI-rdivyai-rgajEMdrai-rmaNigaNa Kacitai-ssnApitA hEmakuMBaiH |
nityaM sA padmahastA mama vasatu gRuhE sarva mAMgaLyayuktA ||
lakShmIM kShIra samudra rAjatanayAM SrIraMga dhAmESvarIm |
dAsIBUta samasta dEva vanitAM-lOkaika dIpAMkurAm |
SrImanmaMda kaTAkSha labdha viBava brahmEMdra gaMgAdharAm |
tvAM trailOkya kuTuMbinIM sarasijAM-vaMdE mukuMdapriyAm ||
siddhalakShmI-rmOkShalakShmI-rjayalakShmI-ssarasvatI |
SrIlakShmI-rvaralakShmISca prasannA mama sarvadA ||
varAMkuSau pASamaBIti mudrAm |
karairvahaMtIM kamalAsanasthAm |
bAlarkakOTi pratiBAM trinEtrAm |
BajE&hamAdyAM jagadISvarIM tAm ||
sarvamaMgaLa mAMgaLyE SivE sarvArtha sAdhikE |
SaraNyE tyraMbakE dEvI nArAyaNi namOstutE nArAyaNi namOstutE nArAyaNi namOstutE ||
sarasija nayanE sarOja hastE dhavaLatarAMSuka gaMdhamAlya SOBE
Bagavati harivallaBE manOj~jE triBuvanaBUtikari prasIdamahyam ||

Also Read

OM viShNu patnIM kShamAM dEvIM mAdhavIM mAdhava priyAM
viSnOH priya saKIM dEvIM namAmyacyuta vallaBAM ||
OM mahAlakShmI ca vidmahE viShNupatnI ca dhImahi | tannO lakShmIH pracOdayA~ t ||
SrI varcasya mAyuShyamArOgya mAvidhAt pavamAnaM mahIyatE |
dhanaM dhAnyaM paSuM bahuputra lABaM Sata saMvatsaraM dIrGamAyuH ||
RuNarOgAdidAridryapApakShudapamRutyavaH |
BayaSOka manastApA naSyaMtu mma sarvadA ||
SriyE jAta Sriya AniryAya SriyaM vayO jaritRuByO dadhAtu |
SriyaM vasAnA amRutatvamAyan BajaMti sadyaH savitA vidadhyoon ||
Sriya evainaM taccriyAmAdadhAti |
saMtata mRucAvaShaT kRutyaM saMdhattaM saMdhIyatE prajayA paSuBiH |
ya EvaM vEda ||
OM mahAdEvyai ca vidmahE viShNupatnI ca dhImahi | tannO lakShmIH pracOdayA ~t ||
OM SAMtiH SAMtiH SAMtiH ||