శ్రీ రుద్రం నమకం

ఈ శ్రీ రుద్రం నమకం స్తోత్రం శివుని స్తుతిస్తుంది. ఈ సూక్తంలోని ప్రతి శ్లోకం నమః అనే పదంతో ముగుస్తుంది, అందుకే దీనిని నమకం అని పిలుస్తారు.

శ్రీ రుద్రం నమకం

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః । నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః ॥ యా త ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః ।

శ్రీ రుద్ర ప్రశ్నః

కృష్ణ యజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహితా

చతుర్థం వైశ్వదేవం కాండం పంచమః ప్రపాఠకః

ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ ॥

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః ।

నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః ॥

యా త ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః ।

శివా శరవ్యా యా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ ।

యా తే రుద్ర శివా తనూరఘోరాఽపాపకాశినీ ।

తయా నస్తనువా శంతమయా గిరిశంతాభిచాకశీహి ॥

photo 2 1
“ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)

నేను రచించిన ఈ “ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)” అను పుస్తకము యొక్క విశేషములు తెలియజేసే పేజీ లోకి వెళ్ళడానికి, పుస్తకము కొనడానికి బుక్ ఫోటో పై క్లిక్ చెయ్యండి. వెల రు. 499/-

లేదా

పుస్తకమును అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయుటకు ఈ లింకు పై క్లిక్ చెయ్యండి. https://www.amazon.in/dp/B0CTSP19X3?ref=myi_title_dp

నా వీడియోలను యుట్యుబ్ లో తిలకించండి

బ్రహ్మావర్తము

ఆర్యజాతి వాదము

సరస్వతి నది ఆచూకీ

యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే ।

శివాం గిరిత్ర తాం కురు మా హిగ్ంసీః పురుషం జగత్॥

శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్ఛా వదామసి ।

యథా నః సర్వమిజ్జగదయక్ష్మగ్ం సుమనా అసత్ ॥

అధ్యవోచదధివక్తా ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ ।

అహీగ్ శ్చ సర్వాంజంభయంథ్సర్వాశ్చ యాతుధాన్యః ॥

అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః ।

యే చేమాగ్ం రుద్రా అభతో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశోఽవైషాగ్ం హేడ ఈమహే ॥

అసౌ యోఽవసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః ।

ఉతైనం గోపా అదృశన్నదృశన్నుదహార్యః ।

ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః ॥

నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే ।

అథో యే అస్య సత్వానోఽహం తేభ్యోఽకరన్నమః ॥

ప్రముంచ ధన్వనస్త్వముభయోరార్త్ని యోర్జ్యామ్ ।

యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరా తా భగవో వప ॥

అవతత్య ధనుస్త్వగ్ం సహస్రాక్ష శతేషుధే ।

నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివో నః సుమనా భవ ॥

విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగ్ం ఉత ।

అనేశన్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగథిః ॥

యా తే హేతిర్మీడుష్టమ హస్తే బభూవ తే ధనుః ।

తయాఽస్మాన్, విశ్వతస్త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ ॥

నమస్తే అస్త్వాయుధాయానాతతాయ ధృష్ణవే ।

ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే ॥

పరి తే ధన్వనో హేతిరస్మాన్ వృణక్తు విశ్వతః ।

అథో య ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధేహి తమ్ ॥ 1 ॥

శంభవే నమః । నమస్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్ర్యంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్నిరుద్రాయ నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః ॥

నమో హిరణ్య బాహవే సేనాన్యే దిశాం చ పతయే నమో నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాం పతయే నమో నమః సస్పింజరాయ త్విషీమతే పథీనాం పతయే నమో నమో బభ్లుశాయ వివ్యాధినేఽన్నానాం పతయే నమో నమో హరికేశాయోపవీతినే పుష్టానాం పతయే నమో నమో భవస్య హేత్యై జగతాం పతయే నమో నమో రుద్రాయాతతావినే క్షేత్రాణాం పతయే నమో నమః సూతాయాహంత్యాయ వనానాం పతయే నమో నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమో నమో మంత్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమో నమో భువంతయే వారివస్కృతా-యౌషధీనాం పతయే నమో నమ ఉచ్చైర్-ఘోషాయాక్రందయతే పత్తీనాం పతయే నమో నమః కృత్స్నవీతాయ ధావతే సత్త్వనాం పతయే నమః ॥ 2 ॥

ఈ పేజీలు  కూడా చదవండి

మహాత్మా గాంధీ 1869-1915

జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ 1889-1940

డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్

మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య

నమః సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయే నమో నమః కకుభాయ నిషంగిణే స్తేనానాం పతయే నమో నమో నిషంగిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయే నమో నమో వంచతే పరివంచతే స్తాయూనాం పతయే నమో నమో నిచేరవే పరిచరాయారణ్యానాం పతయే నమో నమః సృకావిభ్యో జిఘాగ్ంసద్భ్యో ముష్ణతాం పతయే నమో నమోఽసిమద్భ్యో నక్తంచరద్భ్యః ప్రకృంతానాం పతయే నమో నమ ఉష్ణీషిణే గిరిచరాయ కులుంచానాం పతయే నమో నమ ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వో నమో నమ ఆతన్-వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్యశ్చ వో నమో నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్-భ్యశ్చ వో నమో నమోఽస్సద్భ్యో విద్యద్-భ్యశ్చ వో నమో నమ ఆసీనేభ్యః శయానేభ్యశ్చ వో నమో నమః స్వపద్భ్య జాగ్రద్-భ్యశ్చ వో నమో నమస్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్-భ్యశ్చ వో నమో నమః సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో అశ్వేభ్యోఽశ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః ॥ 3 ॥

నమ ఆవ్యాధినీభ్యో వివిధ్యంతీభ్యశ్చ వో నమో నమ ఉగణాభ్యస్తృగ్ం-హతీభ్యశ్చ వో నమో నమో గృత్సభ్యో గృత్సపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో గణేభ్యో గణపతిభ్యశ్చ వో నమో నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్యశ్చ వో నమో నమో మహద్భ్యః, క్షుల్లకేభ్యశ్చ వో నమో నమో రథిభ్యోఽరథేభ్యశ్చ వో నమో నమో రథేభ్యో రథపతిభ్యశ్చ వో నమో నమః సేనాభ్యః సేనానిభ్యశ్చ వో నమో నమః, క్షత్తృభ్యః సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వో నమో నమస్తక్షభ్యో రథకారేభ్యశ్చ వో నమో నమః కులాలేభ్యః కర్మారేభ్యశ్చ వో నమో నమః పుంజిష్టేభ్యో నిషాదేభ్యశ్చ వో నమో నమః ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్-భ్యశ్చ వో నమో నమో మృగయుభ్యః శ్వనిభ్యశ్చ వో నమో నమః శ్వభ్యః శ్వపతిభ్యశ్చ వో నమః ॥ 4 ॥

నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ నమః కపర్ధినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్టాయ చ నమో మీఢుష్టమాయ చేషుమతే చ నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ నమో అగ్రియాయ చ ప్రథమాయ చ నమ ఆశవే చాజిరాయ చ నమః

శీఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ నమ ఊర్మ్యాయ చావస్వన్యాయ చ నమః స్రోతస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ ॥ 5 ॥

నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ నమః పూర్వజాయ చాపరజాయ చ నమో మధ్యమాయ చాపగల్భాయ చ నమో జఘన్యాయ చ బుధ్నియాయ చ నమః సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ నమః శ్లోక్యాయ చాఽవసాన్యాయ చ నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ నమః శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ నమ ఆశుషేణాయ చాశురథాయ చ నమః శూరాయ చావభిందతే చ నమో వర్మిణే చ వరూధినే చ నమో బిల్మినే చ కవచినే చ నమః శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ ॥ 6 ॥

నమో దుందుభ్యయ చాహనన్యాయ చ నమో ధృష్ణవే చ ప్రమృశాయ చ నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ నమో నిషంగిణే చేషుధిమతే చ నమస్-తీక్ష్ణేషవే చాయుధనే చ నమః స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ నమః స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ నమః సూద్యయ చ సరస్యాయ చ నమో నాద్యాయ చ వైశంతాయ చ నమః కూప్యాయ చావట్యాయ చ నమో వర్ష్యాయ చావర్ష్యాయ చ నమో మేఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ నమ ఈధ్రియాయ చాతప్యాయ చ నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ ॥ 7 ॥

ఈ స్తోత్రములను కూడా చదవండి

శ్రీ రుద్రం చమకం

శివ తాండవ స్తోత్రమ్

పంచాక్షరి మంత్రము

శివాష్టకమ్

లింగాష్టకం

నమః సోమాయ చ రుద్రాయ చ నమస్తామ్రాయ చారుణాయ చ నమః శంగాయ చ పశుపతయే చ నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ నమో అగ్రేవధాయ చ దూరేవధాయ చ నమో హంత్రే చహనీయసే చనమో వృక్షభ్యో హరికేశేభ్యో నమస్తారాయ నమశ్శంభవే చ మయోభవే చ నమః శంకరాయ చ మయస్కరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ నమస్తీర్థ్యాయ చ కూల్యాయ చ నమః పార్యాయ చావార్యాయ చ నమః ప్రతరణాయ చోత్తరణాయ చ నమ ఆతార్యాయ చాలాద్యాయ చ నమః శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ నమః సికత్యాయ చ ప్రవాహ్యాయ చ ॥ 8 ॥

నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ నమః కిగ్ంశిలాయ చ క్షయణాయ చ నమః కపర్దినే చ పులస్తయే చ నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ నమస్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ నమః కాట్యాయ చ గహ్వరేష్ఠాయ చ నమో హృదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ నమః పాగ్ం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ నమః శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ నమో లోప్యాయ చోలప్యాయ చ నమ ఊర్వ్యాయ చ సూర్మ్యాయ చ నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యాయ చ నమోఽపగురమాణాయ చాభిఘ్నతే చ నమ ఆఖ్ఖిదతే చ ప్రఖ్ఖిదతే చ నమో వః కిరికేభ్యో దేవానాగ్ం హృదయేభ్యో నమో విక్షీణకభ్యో నమో విచిన్వత్కేభ్యో నమ ఆనిర్ హతేభ్యో నమ ఆమీవత్కేభ్యః ॥ 9 ॥

ద్రాపే అంధసస్పతే దరిద్రన్-నీలలోహిత ।

ఏషాం పురుషాణామేషాం పశూనాం మా భేర్మాఽరో మో ఏషాం కించనామమత్ ।

యా తే రుద్ర శివా తనూః శివా విశ్వాహభేషజీ ।

శివా రుద్రస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే ॥

ఇమాగ్ం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే క్షయద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిమ్ ।

యథా నః శమసద్ ద్విపదే చతుష్పదే విశ్వం పుష్టం గ్రామే అస్మిన్ననాతురమ్ ।

మృడా నో రుద్రోత నో మయస్కృధి క్షయద్వీరాయ నమసా విధేమ తే ।

యచ్ఛం చ యోశ్చ మనురాయజే పితా తదశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ ।

మా నో మహాంతముత మా నో అర్భకం మా న ఉక్షంతముత మా న ఉక్షితమ్ ।

మా నోఽవధీః పితరం మోత మాతరం ప్రియా మా నస్తనువో రుద్ర రీరిషః ।

మా నస్తోకే తనయే మా న ఆయుషి మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః ।

వీరాన్మా నో రుద్ర భామితోఽవధీర్-హవిష్మంతో నమసా విధేమ తే ।

ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత పూరుషఘ్నే క్షయద్వీరాయ సుం-నమస్మే తే అస్తు ।

రక్షా చ నో అధి చ దేవ బ్రూహ్యథా చ నః శర్మ యచ్ఛ ద్విబర్హాః ।

స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానం మృగన్న భీమముపహంతుముగ్రమ్ ।

మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో అన్యంతే అస్మన్నివపంతు సేనాః ।

పరిణో రుద్రస్య హేతిర్-వృణక్తు పరి త్వేషస్య దుర్మతి రఘాయోః ।

అవ స్థిరా మఘవద్భ్య-స్తనుష్వ మీఢ్వస్తోకాయ తనయాయ మృడయ ।

మీఢుష్టమ శివతమ శివో నః సుమనా భవ ।

పరమే వృక్ష ఆయుధన్నిధాయ కృత్తిం వసాన ఆచర పినాకం బిభ్రదాగహి ।

వికిరిద విలోహిత నమస్తే అస్తు భగవః ।

యాస్తే సహస్రగ్ం హేతయోన్యమస్మన్-నివపంతు తాః ।

సహస్రాణి సహస్రధా బాహువోస్తవ హేతయః ।

తాసామీశానో భగవః పరాచీనా ముఖా కృధి ॥ 10 ॥

సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధి భూమ్యామ్ ।

తేషాగ్ం సహస్రయోజనేఽవధన్వాని తన్మసి ।

అస్మిన్-మహత్-యర్ణవేంఽతరిక్షే భవా అధి ।

నీలగ్రీవాః శితికంఠాః శర్వా అధః, క్షమాచరాః ।

నీలగ్రీవాః శితికంఠా దివగ్ం రుద్రా ఉపశ్రితాః ।

యే వృక్షేషు సస్పింజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః ।

యే భూతానామధిపతయో విశిఖాసః కపర్దినః ।

యే అన్నేషు వివిధ్యంతి పాత్రేషు పిబతో జనాన్ । యే పథాం పథిరక్షయ ఐలబృదా యవ్యుధః । యే తీర్థాని ప్రచరంతి సృకావంతో నిషంగిణః । య ఏతావంతశ్చ భూయాగ్ంసశ్చ దిశో రుద్రా వితస్థిరే । తేషాగ్ం సహస్రయోజనేఽవధన్వాని తన్మసి । నమో రుధ్రేభ్యో యే పృథివ్యాం యేంఽతరిక్షే యే దివి యేషామన్నం వాతో వర్షమిషవస్తేభ్యో దశ ప్రాచీర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీర్-దశో-దీచీర్-దశోర్ధ్వాస్తేభ్యో నమస్తే నో మృడయంతు తే యం ద్విష్మో యశ్చ నో ద్వేష్టి తం వో జంభే దధామి ॥ 11 ॥ త్ర్యంబకామ్

ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనమ్ । ఉర్వారుకమివ బంధనాన్-మృత్యోర్-ముక్షీయ మాఽమృతాత్ ।

యో రుద్రో అగ్నౌ యో అప్సు య ఓషధీషు యో రుద్రో విశ్వా భువనా వివేశ తస్మై రుద్రాయ నమో అస్తు । తము ష్టుహి యః స్విషుః సుధన్వా యో విశ్వస్య క్షయతి భేషజస్య । యక్ష్వామహే సౌమనసాయ రుద్రం నమోభిర్-దేవమసురం దువస్య । అయం మే హస్తో భగవానయం మే భగవత్తరః । అయం మే విశ్వభేషజోఽయగ్ం శివాభిమర్శనః । యేతే సహస్ర మయుతం పాశా మృత్యోమర్త్యాయ  హంతవే  తాన్ యజ్ఞస్య మాయయా సర్వానవ యజామహే మృత్యవే స్వాహా మృత్యవే స్వాహా ప్రాణానాం గ్రంధిరసి రుద్రోమా విశాంతక: తేనాన్నేనాప్యాయస్వ నమో రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి మమ సర్వాప మృత్యుర్నస్యతు ఆయుర్వర్ధతాం”

సదాశివోమ్ ।

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

Scroll to Top