విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం

శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రావళి లో విష్ణు దేవుని స్తుతించే పదములు ఒక వెయ్యి వరకు ఉంటాయి. అందుచేత ఈ స్తోత్రమును సహస్రనామ స్తోత్రము అంటారు.

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః,

హరిః ఓం, పూర్వపీఠికా,

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశి వర్ణం చతుర్భుజం

ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే

వ్యాసం వశిష్టనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మశం

పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం

వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే

నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాశిష్టాయ నమో నమః

 అవికారాయ శుద్దాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే

సదైక రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే

యస్యస్మరణమాత్రేన జన్మసంసారబంధనాత్

విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే

నమః సమస్తభూతానాం ఆదిభూతాయ భూభృతే

అనేకరూపాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే

ఓం నమో విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే

photo 2 1
“ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)

నేను రచించిన ఈ  పుస్తకము యొక్క విశేషముల కొఱకు, పుస్తకమును కొనడానికి బుక్ ఫోటో పై క్లిక్ చెయ్యండి. వెల రు. 400/-

లేదా

పుస్తకమును అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయుటకు ఈ లింకు పై క్లిక్ చెయ్యండి. https://www.amazon.in/dp/B0CTSP19X3?ref=myi_title_dp

నా వీడియోలను యుట్యుబ్ లో తిలకించండి

వైశంపాయన ఉవాచ

శృత్వా ధర్మనశేషేన పావనానిచ సర్వశః

యుధిష్టరః శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషతః

యుధిష్టర ఉవాచ

కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణమ్

స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభం

కోధర్మః సర్వ ధర్మాణాం భవతః పరమో మతః

కిం జపన్ముచ్యతే జంతుః జన్మ సంసారబంధనాత్

శ్రీ భీష్మ ఉవాచ

జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమమ్

స్తువన్నామ సహశ్రేణ పురుషః సతతోథ్ధితః

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయం

ధ్యాయన్ స్థువన్నామస్యంశ్చ యజమానస్తమేవచ

అనాదినిధనం విష్ణుం సర్వలోకమహేశ్వరం

లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్

బ్రహ్మణ్యం సర్వ ధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనం

లోకనాధం మహత్భూతం సర్వభూతభవోద్భవం

ఏషమే సర్వధర్మాణాం ధర్మో~ధికతమోమతః

యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైరర్చేన్నరః సదా

పరమం యో మహాత్తేజః పరమం యో మహత్తపః

పరమం యో మహద్భ్రహ్మః పరమం యహ్ పరాయణమ్

పవిత్రాణాం పవిత్రమ్ యో మంగళానాంచ మంగళమ్

దైవతం దేవతానాంచ్ భూతానాం యో~వ్యయఃపితా

యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాదియుగాగమే

యస్మింశ్చ ప్రలయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే

తస్య లోకప్ర్ధానస్య జగన్నధస్య భూపతే

విష్ణోర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహం

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః

ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః

ఛందో~నుష్టప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీ సుతః

అమృతాంశూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకీనందనః

త్రిసామహృదయం తస్య శాతర్దే వినియుజ్యతే

విష్ణుం జిష్ణుం మహావిష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం

అనేకరూపదైత్యాంతమ్ నమామి పురుషోత్తమమ్

అస్య శ్రీ విష్ణోర్దివ్య సహస్ర నామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, శ్రీ వేదవ్యాసోభగవాన్ ఋషిః అనుష్టప్ ఛందః శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నాయణో దేవతా అమృతాశూద్భవో భానురితి బీజం దేవకీనందనః స్రష్టేతి శక్తిః ఉద్భవః క్షోబణో దేవ ఇతి మరమో మంత్రః శఖభృన్నందకీ చక్రీతికీలకం శారంగధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం రధాంగపాణి రక్శోభ్య ఇతినేత్రం త్రిసామా సామగస్సామేతి కవచం ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః ఋతుః సుదర్శనః కాల ఇతి దిక్బంధః శ్రీ విస్వరూప ఇతి ధ్యానం శ్రీ మహావిష్ణు ప్రీత్యర్ధే సహస్రనామజప వినియోగః

ధ్యానం

క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణివిలసత్ సైకతే మౌక్తికానామ్

మాలాక్లుప్తాసనస్థః స్ఫటికమణి నిభైః మౌక్తికైర్మండితాంగః

శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైః ఉపరివిరిచితైః ముక్త పీయూష వర్షైః

ఆనందీనః పునీయాత్ అరినళినగదా శంఖపాణి: ముకుందః

భూః పాదౌ యస్య నాభిర్వియదసురనిలః చంద్రసూర్యౌచనేత్రే

కర్ణవాశాశ్శిరోద్యౌర్ముఖమపి దహనో యస్య వాస్యేయమబ్దిః

అంతఃస్తం యస్య విశ్వం సురనరఖగగో భోగిగంధర్వ దైత్యైః

చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనపుషం విష్ణుమీశం నమామి!

ఓం భగవతే వాసుదేవాయ నమః

హరిః ఓం

ఈ పేజీలు  కూడా చదవండి

విశ్వాధారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం

లక్ష్మీ కాంతం కమలనయనం యోగి హృద్యానమ్యమ్

వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం

మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీ వత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాశితాంగం

పుణ్యోపేతం పుండరీకాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాథం

నమః సమస్తభూతానాం ఆదిభూతాయభూభృతే

అనేకరూపారూపాయ విష్నవే ప్రభవిష్ణవే!

సశoఖచక్రం సకిరీట కుండలమ్ సపీతవస్త్రం సరశీరుహేక్షణం

సహారవక్షఃస్థల శోభి కౌస్తుభం నమామి శిరసా చతుర్భుజం

ఛాయాయాం పారిజాతస్య హేమసింహాసనోపరి

ఆసీనమంబుదశ్యామం ఆయుతాక్షమలంకృతం

చంద్రాననం చతుర్భాహుం శ్రీ వత్సాంకిత వక్షసమ్

రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రయే!

హరిః ఓం

ఓం విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః

భూతకృద్భూతభృద్భావఓ భూతాత్మా భూతభావనః 14

పూతాత్మా పరమాత్మాచ ముక్తానాం పరమాగతిః

అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో~క్షరఏవచ

యోగో యోగవిదాంనేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః

నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః

సర్వః శర్వః శివః స్థాణుః భూతాదిర్న్ధిరవ్యయః

సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః

స్వంభూః శంభురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః

అనాదినిధనో ధాత విధాత ధాతురుత్తమః

అప్రమేయో హృశీకేశః పద్మనాభో ~మరప్రభుః

విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్టః స్థవిఓ ధ్రువః

అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్ధనః

ప్రభూతస్త్రికకుబ్దామ పవిత్రం మంగళం పరమ్

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్టః శ్రేష్తాః ప్రజాపతిః

హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః

అనుత్తమో దురాదర్శః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతా ప్రజాభవః

అహః సంవత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః 23

అజః సర్వేశ్వరః సిద్దః సిద్దిః సర్వాదిరచ్యుతః

వృషాకపిరమేయాత్మా సర్వయోగవినిస్మృతః

వసుర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మా~సమ్మితః సమః

అమోఘః పుండరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వయోనిః శుచిశ్ర్వాః

అమృతః శాశ్వతః స్థాణుః వరారోహో మహాతపాః

సర్వగః సర్వవిద్భానుః విష్వక్సేనో జనార్దనః

వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగే వేదవిత్కవిః

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః

చతురాత్మా చతుర్వూహః చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః

భ్రాజిష్నుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజః

అనఘో విహయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః

ఉపేద్రో వామనః ప్రాంశుః అమోఘః శుచిరూర్జితః

అతీద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః

అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః

అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమాన్ అమేయాత్మా మహాదిధృక్ 32

మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః

అనిరుద్దః సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః

మరీచిర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః

హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః

అమృత్యుః సర్వధృక్ సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్థిరః

అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహాః

గురుర్గురుతమో ధామ సత్యః సత్యపరాక్రమః

నిమిషో~నిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః

అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః

సహస్రమూర్దా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్

ఆవర్తనో నివృత్తత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః

అహః సంవర్తకో వహ్నిః అనిలో ధరణీ ధరః

సుప్రసాదః ప్రసన్నత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః

సత్కర్తా సత్కృతః సాధుః జుహ్నుర్నారాయణో నరః

అసంఖ్యేయో ~ప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృత్ శుచిః

సిద్దర్ధః సిద్దసంకల్పః సిద్దిదః సిద్ధిసాధనః

వృషాహీ వృషభో విష్ణుః వృషపర్వా వృషోదరః

ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మెధావీ విక్రమః క్రమః

వర్దనో వర్దమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః

నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః

ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః

ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మంత్రః చంద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః

అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిందుః సురేశ్వరః

ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మ పరాక్రమః

భూతభవ్యభవన్నధః పవనః పావనో ~నలః

కామహా కామకృత్ కాంతః కామప్రదః ప్రభుః

యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః

అదృశ్యో~వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనంతజిత్

ఇష్టో~విషిష్టః శిష్టేష్టః శిఖండీ నహుషో వృషః

క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః

అపాంనిధిరధిష్టానమ్ అప్రమర్తతః ప్రతిష్టితః

స్కందః స్కన్దధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః

వాసుదేవో బృహద్భానుః ఆదిదేవః పురందరః

అశోకస్తారణస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః

అనుకూలః శతవర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షనః

పద్మనాభో ~రవిందాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్

మహర్షిః ఋద్ధో వృద్దాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః

అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః

సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరః సహః

మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితశనః

ఉద్భవః క్షోభనో దేవః శ్రీ గర్భః పరమేశ్వరః

కరణం కారణం కర్త వికర్తా గహనో గుహః

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధృవః

పరర్ధిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్టహ్ శుభేక్షణః

రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయో~నయః

వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్టో ధర్మో ధర్మ విదుత్తమః

వైకుంఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః ప్రుధుః

హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్టీ పరిగ్రహః

ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః

విస్తారః స్థావరః స్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయం

అర్ధో~నర్ధో మహాకోశో మహభాగో మహాధనః

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్టో ~భూఃధర్మయూపో మహామఖః

నక్షత్రనేమీర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః

యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సతాం గతిః

సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్

మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్

వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః

ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్ క్షరమక్షరమ్

అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుః విధాతా కృతలక్షనః

గభస్థినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః

ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః

శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః 66

సోమపో~మృతపః సోమః పురుజిత్ పురుసత్తమః

వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్వతాం పతిః

జీవో వినయితా సాక్శీ ముకుందో ~మితవిక్రమః

అంభోనిధిరనంతాత్మ మహోదధిశయోతకః

అజో మహర్షః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః

ఆనందో నందనః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః

త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగః కృతాంతకృత్

మహావరాహో గోవిందః సుశేషణః కనకాంగదీ

గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్రగదాధరః

వేధాః స్వాంగో ఞితః కృష్ణో దృడః సంకర్షణో~చ్యుతః

వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః 72

భగవాన్ భగహా~నందీ వనమాలీ హలాయుధః

ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః

సుధన్వా ఖండపరశుః దారుణో ద్రవిణప్రదః

దివిస్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః

త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్

సంన్యాసకృత్ శమః సాంతో నిష్టా శాంతిః పరాయణమ్

శుభాంగః శాంతిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః

నా వీడియోలను చూడడానికి ఈ క్రింది బట్టన్ పై క్లిక్ చెయ్యండి.

గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః

అనివర్తీ నివృత్తత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృత్ శివః

శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీ వాసః శ్రీపతిః శ్రీ మతాం వరః

శ్రీదః శ్రీశః శ్రినివాసః శ్రీ నిధిః శ్రీ విభావనః

శ్రీ ధరః శ్రీ కరః శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః

స్వక్షః స్వంగః శతానందో నందిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః

విజితాత్మా~విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్చిన్నసంశయః

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షుః అనీశః శాస్వతస్థిరః

భూశయో భూషణో భూతిః విశోకః శోకనాశనః

అర్చిష్మానర్చితః కుంభో విశుద్దాత్మా విశోధనః

అనిరుద్దో~ప్రతిరధః ప్ర్ద్యుమ్నో ~మితవిక్రమః

కాలనేమినా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః

త్రిలోకత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః

కామదేవః కామపాలః కామీకాంతః కృతాగమః

అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుః వీరో అనంతో ధనంజయః

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మ వివర్ధనః

బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణొ బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః 84

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః

మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోత రణప్రియః

పూర్నః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయః

మనోజవస్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః

వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః

సద్గతిః సత్కృతిః సత్త సత్భూతిః సత్పరాయణః

శూరసేనో యదుశ్రేష్టః సన్నివాసః సుయామునః

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయో ~నలః

దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో ~థాపరాజితః

విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిః దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్

అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః

ఏకోనైకః సవః కః కిం యత్తత్పదమనుత్తమమ్

లోకబంధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్

సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః

ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృంగో గదాగ్రజః

చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుః చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః

చతురాత్మా చతుర్భావః చతుర్వేదవిదేకపాత్

సమావర్తో ~నివృత్తత్మ దుర్జయో దురతిక్రమః

దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః

ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః

ఉద్భవః సుందరః సుందో రత్ననాభః సులోచనః

ఆర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ

సువర్ణబిందురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః

మహాహ్ర్దో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో~నిలః

అమృతాశో~మృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతో ముఖః 100

సులభః సువ్రతః సిద్దః శత్రుజిత్ శత్రుతాపనః

న్యగ్రోధోదుంబరొ~శ్వత్థః చాణూరాంధ్రనిషూదనః

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః

అమూర్తిరనఘో ~చింత్యో భయకృద్భయనాశనః

అణుర్బృహత్ కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్

అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్దనః

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః

ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సువర్ణో వాయువాహనః

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయితా దమః

అపరాజితః సర్వసహో నియంతా నియమో యమః

అభిప్రాయః ప్రియార్హో ~ర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః

విహాయసగతిర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః

రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనహ్

అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజో అగ్రజః

అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్టానమద్భుతః

సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః

స్వస్తిదః స్వస్తికృత్ స్వస్తి స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః

అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః

శబ్తాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమినాం వరః

విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః

వీరహా రక్షణః సంతో జీవనః పర్యవస్థిథః

అనంతరూపో ~నంతశ్రీః జితమన్యుర్భయాపహః

చతురస్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీ సువీరో సువీరోరుచిరాంగదః

జననో జనజన్మాదిః భీమో భీమపరాక్రమః

ఆధారనిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః

ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః

తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః

భూర్భువః స్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః

సత్త్వవాన్ సాత్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః 117

యజ్ఞభృద్యజ్ఞకృద్యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్యజ్ఞసాధనః

యజ్ఞాంత కృద్యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాదఏవచ

ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః

దేవకీనందనః స్తష్టా క్షితీశః పాపనాశనః

శంఖభృన్నందకీ చక్రీ శారంగధన్వా గదధరః

రధాంగపాణి రక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధ

సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి

వనమాలీ గదీ శారంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ

శ్రీ మన్నారయణొ విష్ణుర్వ్యాసుదేవో ~భిరక్షతు

ఉత్తరపీఠికా

ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః

నామ్నాం సహస్రం దివ్యానామ్ అశేషేణ ప్రకీర్తితమ్ 121

య ఇదం శృణుయాన్నిత్యం యష్చాపి పరికీర్తయేత్

నాశుభం ప్రాప్నుయాత్ కించిత్ సో~ముత్రేహచమానవః

వేదాంతగో బ్రాహ్మణః స్యాత్ క్షత్రియో విజయేభవేత్

వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్

ధర్మార్ధీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మమ్ అర్ధార్ధీ చార్ధమాప్నుయాత్

కామానవాప్నుయాత్ కామీ ప్రజార్ధీ ప్రాప్నుయాత్ ప్రజామ్

భక్తిమాన్ సతోథ్థాయ శుచిస్తద్గతమానసః

సహస్రం వాసుదేవస్య సామ్నామేతత్ ప్రకీర్తయేత్

యశః ప్రాప్నోతి విపులం జ్ఞాతిప్రధాన్యమేవచ

అచలాం శ్రియమాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమమ్

నభయం క్వచిదాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి

భవత్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూపగుణాన్వితః

రోగార్తోముచ్యతే గోగాత్ బద్దో ముచ్యేత బంధనాత్

భయాన్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యేతాపన్న ఆపదః

దుర్గాణ్యతితరత్యాశు పురుషః పురుషోత్తమమ్

స్తువన్నమసహస్రేణ నిత్యం భక్తిసమన్వితః

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవపరాయణః

సర్వపాపవిశుద్దత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనమ్

నవాసుదేవభక్తానామ్ అశుభం విద్యతే క్వచిత్

జన్మమృత్యుజరావ్యాధిభయమ్ నైవోపజాయతే

ఇమం స్తవమధీయానః శ్ర్ద్దాభక్తిసమన్వితః

యుజ్యేతాతమసుఖ క్షాంతి శ్రీ ధృతి స్మృతి కీర్తిభిః

నక్రోధో నచమాత్సర్యం నలోభో నాశుభామతిః

భవంతి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే

ద్యౌః సచంద్రార్క నక్షత్రం ఖం దిశో భూర్మహోదధిః

వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః

ససురాగరగంధర్వం నయక్షోరగరాక్షసం

జగద్వశే వర్తతేదమ్ కృష్ణస్య సచరాచరమ్

ఇంద్రియాణి మనో బుద్ధిః సత్త్వం తేజో బలం ధృతిః

వాసుదేవాత్మకాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవచ ౧౩౬

సర్వాగమనాచారః ప్రధమం పరికల్పతే

ఆచారప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః

ఋషయః పితరో దేవా మహాభూతాని ధాతవః

జంగమాజంగమం చేదం జగన్నరాయణొద్భవం

యోగో జ్ఞానం తథా సాఖ్యాం విద్యాః శిల్పాది కర్మచ

వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానమ్ ఏతత్సర్వం జనార్ధనాత్

ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం పృదుగ్భూతాన్యనేకశః

త్రీన్ లోకాన్ వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితమ్

పఠేద్య ఇచ్చేత్ పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖానిచ

విశ్వేశ్వరమజం దేవం జగతః ప్రభురవ్యయమ్

భజంతియే పుష్కతాక్షం నతేయాంతి పరాభవమ్

నతేయాంతి పరాభవమ్ ఓం నమ ఇతి

అర్జున ఉవాచ

పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ

భక్తానామానురక్తానాం త్రాతా భవ జనార్దన

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

యోమాం నామ సహస్రేణ స్తోతుమిచ్ఛతి పాందవ

సోహమేకేన శ్లోకేన స్తుతఏవనసంశయ

స్తుతఏవన సంశయ ఓం నమ ఇతి

వ్యాస ఉవాచ

వాసనాద్వాసుదేవస్య వాసితం భువనత్రయం

సర్వభూతనివాసో~సి వారుదేవ నమో~స్తుతే

స్రీ వాసుదేవ నమో~స్తుత ఓం నమ ఇతి

పార్వత్యువాచ

కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామసహస్రకమ్

పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతుమిచ్ఛామ్యహం ప్రభో

ఈశ్వర ఉవాచ

శ్రీ రామరామేతి రమే రామే మనోరమే

సహస్రనామతుల్యం తత్ రామనామ వరాననే

రామనామవరానన ఓం నమ ఇతి

బ్రహ్మోవాచ

నమో~స్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే

సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగధానిణే నమః

సహస్రకోటీ యుగధారిణే నమ ఓం నమ ఇతి

సంజయ ఉవాచ

యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్ధో ధనుర్ధరః

తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధృవానీతిర్మతిర్మమ

శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ

అనన్యాశ్చింతయోతోమం యేజనాః పర్యుపాసతే

తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం

పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్

ధర్మసంస్థాపనార్ధాయ సంభవామి యుగే యుగే

ఆర్తా విషన్నాః శిధిలాశ్చ భీతాః ఘోరేషుచ వ్యాధిషు వర్తమానాః

సంకీర్త్య నారాయణ శబ్ద మాత్రం విముక్త దుఃఖాః సుఖినో భవంతి

కాయేనవాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యా ~త్మానా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్

కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణేతి సమర్పయామి

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం అనుశాశనిక పర్వణి శ్రీ భీష్మయుధిష్టర సంవాదే శ్రీ విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్