మధురాష్టకం

మధురాష్టకము శ్రీ కృష్ణుని స్తుతించునట్టిది. శ్రీ కృష్ణుని యొక్క అన్నీ గుణములు భక్తులకు మధురమని ప్రస్తుతించు ఈ స్తుతి లో ఎనిమిది శ్లోకాలు ఉంటాయి అందుచే ఈ స్తుతిని అష్టకమ్ అంటారు.

మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురం

నయనం మధురం హసితం మధురం ।

హృదయం మధురం గమనం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 1 ॥

వచనం మధురం చరితం మధురం

వసనం మధురం వలితం మధురం ।

చలితం మధురం భ్రమితం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 2 ॥

photo 2 1
“ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)

నేను రచించిన ఈ  పుస్తకము యొక్క విశేషముల కొఱకు, పుస్తకమును కొనడానికి బుక్ ఫోటో పై క్లిక్ చెయ్యండి. వెల రు. 400/-

లేదా

పుస్తకమును అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయుటకు ఈ లింకు పై క్లిక్ చెయ్యండి. https://www.amazon.in/dp/B0CTSP19X3?ref=myi_title_dp

నా వీడియోలను యుట్యుబ్ లో తిలకించండి

వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురః

పాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ ।

నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 3 ॥

గీతం మధురం పీతం మధురం

భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం ।

రూపం మధురం తిలకం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 4 ॥

కరణం మధురం తరణం మధురం

హరణం మధురం స్మరణం మధురం ।

వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 5 ॥

గుంజా మధురా మాలా మధురా

యమునా మధురా వీచీ మధురా ।

సలిలం మధురం కమలం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 6 ॥

గోపీ మధురా లీలా మధురా

యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం ।

దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 7 ॥

గోపా మధురా గావో మధురా

యష్టి ర్మధురా సృష్టి ర్మధురా ।

దలితం మధురం ఫలితం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురం ॥ 8 ॥

॥ ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణం ॥

ఈ పేజీలు  కూడా చదవండి